تبلیغات
fluid_flow - نیروگاه گازی
fluid_flow
پژوهشهای علمی باعث ایجاد حرکتهای نوین در عرصه تکنولوژی می شود
پنجشنبه 24 دی 1388

نیروگاه گازی

پنجشنبه 24 دی 1388

نوع مطلب :
نویسنده :کاوه شریفی


نیروگاه های گازی ، كاربردهای ویژه ای دارند.
نیروگاه گازی به نیروگاهی می گویند كه برمبنای سیكل گاز( سیكل برایتون) كارمی كند ؛وازسیكل های حرارتی می باشد، یعنی سیال عامل كاریك گاز است.( عامل انتقال وتبدیل انرژی گازی است ، مثلا هوا )
درنیروگاه های بخارعامل انتقال : بخارمایع می باشد.
نیروگاه گازی دارای توربین گازی است ،یعنی باسیكل رایتون كارمی كند.ساختمان آن درمجموع ساده است :
1.
كمپرسور: وظیفه فشردن كردن هوا .
2.
اتاق احتراق : وظیفه سوزاندن سوخت درمحفظه .
3.
توربین : وظیفه گرداندن ژنراتور .
كمپرسور به كاررفته درنیروگاه های گازی شبیه توربین است ، دارای رتوری است كه برروی این رتور پره متحرك است ، هوا به حركت درآمده وبه پره های ساكنی برخوردكرده ، درنتیجه جهت حركت هوا عوض شده واین هوا بازبه پره های متحرك برخورد كرده واین سیكل ادامه دارد ودرهرعمل هوا فشرده ترمی شود.
كمپرسور مصرف كننده عظیم انرژی است .
هوای فشرده گرم است .


هوای فشرده كمپرسور وارد اتاق احتراق كه دارای سوخت گازوئیل است می شود .
چون هوای فشرده شده گرم است ودراتاق احتراق سوخت آتش گرفته وهوافشرده وداغ می شود .
هوای داغ فشرده كارهمان بخارداغ فشرده توربین های بخار راانجام می دهد .
هوای داغ فشرده رابه توربین می دهیم ؛ توربین دارای پره های متحرك وساكن است .
پره های ثابت چسبیده به استاتور می باشد ؛ پره های متحرك چسبیده به رتور می باشد.
حال ژنراتور رامی توان به محور وصل كرده واز ترمینال های ژنراتور می توان برق گرفت ؛ طول نیروگاه ممكن است به m 20 است . ژنراتور را می توان به محل B ویا A متصل نمود ؛ اما محل A بهتراست .
قدرت نیروگاه های گازی از 1 M w وتا بالای 100Mw نیز ساخته می شود .
نحوه راه اندازی واستارت نیروگاه چگونه است ؟
درابتدا نیاز به یك عامل خارجی است تا توربین رابه سرعت 3000 دوربرساند.
حسن نیروگاه :
1.
سادگی آن است –تمام آن روی یك شافت سواراست .
2.
ارزان است – چون تجهیزات آن كم است . یكی از عواملی كه برروی راندمان تأثیرمی گذارداین است كه هوای ورودی چه دمایی دارد.
3.
سریع النصب است .
4.
كوچك است . درسكوهای نفتی كه نیاز به برق زیادی می باشد بایدازنیروگاه گازی استفاده كرد، تاجای كمتری بگیرد.
5.
احتیاج به آب ندارد. ( درسیكل اصلی نیروگاه نیاز به آب نیست ) اما درتجهیزات جنبی نیازبه آب است برای خنك كردن هیدروژن به كاررفته جهت سردكردن ژنراتور درسرعت های بالا .
6.
راه اندازی این نیروگاه سریع است .
7.
پرسنل كم .
زمانی نیروگاه گازی خاموش است كه دراتاق احتراق سوخت نباشد .
یك نیروگاه بخار رابعد از راه اندازی نباید خاموش كرد .
اما نیروگاه گازی بدین صورت است كه صبح می توان روشن كردوآخرشب خاموش نمود .
نیروگاه گازی بسیارمناسب برای بارپیك است ونیروگاه بخاربرای بارپیك نامناسب است .
معایب :
1.
آلودگی محیط زیست زیاد است .
2.
عمرآن كم است .( فرسودن توربین وكمرسور)
سوخت مازوت به علت آلودگی بیشتری كه نسبت به سوخت گازوئیل دارد، كمتربه كارمی رود .
3.
استهلاك زیاداست . ( پره توربین ، پره كمپرسور )
4.
راندمان كم است . ( مصرف سوخت آن زیاد است ) ؛ این نقیصه ای است كه كشورهای اروپایی باآن مواجهند .
دلایل راندمان پایین :
الف ) خروج دود بادمای زیاد
ب ) حدود 3/1 توان توربین صرف كمپرسور می شود .
بنابراین درنیروگاه گازی برای استفاده درازمدت اصلا جایزنیست چراكه هزینه مصرف سوخت گران است .
5.
امكان استفاده ازسوخت جامد فراهم نیست . ( مانند زغال سنگ ) چراكه بلافاصله پره های رتورپرازدود می شود .
نیروگاه های گازی رااگربخواهیم برای مدت طولانی استفاده كنیم ، هزینه نیروگاه گازی بالا ست .
نیروگاه گازی راازجایی استفاده كنند كه امكان بهره برداری زمان بهره برداری زیر2000 ساعت باشد .
اگرزمان بهره برداری بالای 2000 ساعت باشد (رسال) نیروگاه بخار اگرزمان بهره برداری درسال بالای 5000ساعت باشد ، نیروگاه آبی استفاده می شود.
دركشورما برق عمده مصرفی برق خانگی است ( 60% ) وحدود 30 % برق صنعتی است . درنتیجه 50 % نیروگاه های كشورباید هرشب روشن شود ؛ بنابراین قسمت عمده برق تولیدی ماباید ازنوع نیروگاه گازی باشد.
نیروگاه گازی رابه دلیل ارزانی دركارخانجات نیز می توان به كاربرد .نیروگاه گازی را درنیروگاه اتمی نیزاستفاده می شود جهت سردكردن رآكتور به كارمی رود كه درنتیجه هواداغ وفشرده می شود ودرنتیجه به نیروگاه گازی داده وبرق مصرفی نیروگاه اتمی راتأمین می كنند .
درنیروگاه های گازی جهت افزایش راندمان روش هایی رااتخاذ می كنند.
1-
دود خروجی هوای ورودی به اتاق را گرم می كند .( سیكل پیچیده ترشده اما راندمان بالا می رود. )
حالت اول : دودباهواب ورودی كمپرسوركناریكدیگرقرارداده دراین صورت راندمان تجهیزات به شدت افت می كند.
حالت دوم : باروش ذیل راندمان 1 الی 2 درصدقابل افزایش است ؛ ( هوای ورودی به اتاق احتراق گرم می شود )
2 –
استفاده از توربین های دو مرحله ای :
زیاد شدن راندمان مستلزم مخارج وصرف هزینه نیز می باشد .
2.
استفاده از كمپرسور دومرحله ای هر چه دمای ورودی كمپرسور پایین ترباشد ؛ راندمان بیشتراست .
بااین روش دمای ورودی كمپرسور به طورمصنوعی پایین نگه داشته می شود درمرحله L p به دلیل بالارفتن فشارهواگرم می شود كه ازكولراستفاده می كنند ؛ آب سرد برروی لوله فشارهوا ریخته وهواخنك كرده آب گرم می شود وخارج می شود .
بالاترین راندمان چیزیث درحدود 35% است كه نیروگاه دارای كمپرسور دومرحله ای توربین دومرحله ای وپیش گرم كن می باشد.
نیروگاه گازی به این معنا نیست كه سوخت ان گازاست ، بلكه توربین آن گازی است وسوخت آن مایع است یا گازوئیل است كه اكثرا گازوئیل است .
دركشورما به دلیل زیادبودن سوخت گازوئیل ، نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل به كار میرودومرسوم است اما دركشورهای اروپایی به دلیل زیادبودن سوخت جامد ، نیروگاه گازی به نحو دیگری طراحی شده كه باسوخت جامد كارمی كند ، به این نیروگاه ها ، نیروگاه گازی سیكل بسته می گویند.
هوای داغ ناشی ازاحتراق راداخل گرم كن می چرخانیم وبعد هوارابیرون می فرستیم .
ملاحظه می شودكه هوای داغ ناشی از احتراق داخل توربین می شود .لذامی توان ازسوخت جامد استفاده كردكه این نوع ساده ترین نوع نیروگاه گازی سیكل بسته می باشد.
می توان سیكل فوق راكامل تركرد. اگرهوای ورودی به كمپرسورتصفیه شده باشد ، پره های توربین دارای عمرزیادی خحواهدبود. مشكل ایجاد این است كه هوای خارج شده ازتوربین به دلیل تصفیه بودن بایداستفاده شود ، پس هواس خروجی ازتوربین رااستفاده می كنیم ، اما این هوا داغ است وگاز وارد كمپرسور شود راندمان افت می كند ؛ لذااز كولراستفاده می كنیم وهواراسرد می كنند .
در نیروگاه گازی هرچه هوای ورودی به كمپرسور سردتر باشد، راندمان افزایش می یابد. لذا نیروگاه های گازی درزمستان راندمان بهتری دارند.

محاسن نیروگاه های گازی سیكل بسته :
1.
امكان استفاده ازسوخت جامد فراهم می شود.
2.
عمرزیاد ( خوردگی پره ها كم است )
3.
چون سیكل بسته است ، لذاضرورت نداردكه فشارهوای خروجی توربین 1 Atm باشد، پس می توان سطح كارفشار هوارابالا برد، به جای 1 Atm از 10 Atm كه چون هوای فشرده ترشده ، جای كمتری گرفته وحجم كمپرسور وتوربین درنهایت كوچك ترمی شود.

معایب :
1.
راندمان درمقایسه باسیكل بازكمتر است . 4 الی 5 درصد راندمان كاهش می یابد.
2.
هزینه زیاداست .

درسوخت مایع نیروگاه های گازی سیكل بسته ، اجازه داریم توربین رادوقسمتی بسازیم .
كمپرسورهواراگرفته وداخل اتاق احتراق می سوزاند ، هوای خروجی آن راوارد گرم كن می كنیم كه خود گرم كن یك سیكل بسته راتشكیل می دهد.
توربین كمكی قدرت لازم ازژنراتور كوچك درقسمت توربین كمكی به كاربرد .
درنیروگاه گازی سیكل بازدارای معایب زیراست :
قدرت كمپرسور خیلی ازانرژی توربین رامی گیرد وهمچنین دود خروجی داغ است 3 00 C درنتیجه سوخت ایجاد شده به هدرمی رود ؛ لذا راندمان كاهش می یابد.
استفاده از نیروگاه سیكل تركیبی ( نیروگاه گازی دركنار نیروگاه بخار)
هوای گرم خروجی ازتوربین رابا اضافه كردن اكسیژن به آن به طرف بویل نیروگاه بخار برده می شود .
راندمان این قبیل نیروگاه ها50 % می باشد.
free Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:48 ب.ظ
سلام، این تعطیلات آخر هفته به نفع من است، به همین دلیل است که این مناسبت من این قطعه آموزنده فوق العاده نوشتن را در اینجا بخوانم
در خانه من.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 06:00 ب.ظ
برای پیدا کردن هر موضوع در وب نسبت به آن بسیار مشکل است
کتاب های درسی، همانطور که این مقاله را در این سایت پیدا کردم.
How much does it cost to lengthen your legs?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:21 ب.ظ
Hello, just wanted to say, I liked this post. It was practical.
Keep on posting!
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 07:02 ق.ظ
Truly when someone doesn't understand afterward its up to other people that they will
help, so here it occurs.
foot pain goes away and comes back
دوشنبه 12 تیر 1396 06:50 ب.ظ
These are truly wonderful ideas in about blogging. You have touched some pleasant points here.
Any way keep up wrinting.
std testing at home
جمعه 2 تیر 1396 09:44 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به
من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من با این حال مشکل خود را
با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب
به پر کسانی که شکاف. که شما که می توانید انجام
من می قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Simone
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:38 ق.ظ
This text is invaluable. How can I find out more?
leannarookwood.blog.fc2.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:36 ق.ظ
I'm very happy to read this. This is the type of manual
that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs.
Appreciate your sharing this greatest doc.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 07:17 ب.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this site
with us so I came to look it over. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will
be tweeting this to my followers! Great blog and outstanding
style and design.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:57 ب.ظ
I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
This article has really peaked my interest. I will book
mark your website and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your RSS feed too.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:19 ب.ظ
There's certainly a lot to learn about this issue. I like all of the points you have made.
محمدرضا
پنجشنبه 24 دی 1388 01:11 ق.ظ
با استفاده از این سی دی شما قادر خواهید بود در مدت زمان بسیار كوتاهی (تقریبا 20 روزه) به درآمد اینترنتی برسید و تا پایان عمر از این درآمد بهره ببرید. این برنامه با تمامی برنامه ها و سی دی هایی كه تاكنون دیده و یا شنیده اید و یا در مورد كسب درآمد از اینترنت وجود دارند متفاوت است و برای كسب درآمد از آن هیچ نیازی به كار كردن با سایتهای كسب درآمد و یا هر سایت مشابه دیگری ندارید چون اصلا قرار نیست كه شما با این سایتها و روشها به درآمد برسید>>>>>> پس عجله کنید .

اگه با تبادل لینک موافقی ما را با نام یه راه مطمئن واسه پولدار شدن ... لینک کنید و بعد به ما خبر دهید تا ما هم شما رو لینک کنیم
http://cn3persian.mihanblog.com
محمدرضا
پنجشنبه 24 دی 1388 01:09 ق.ظ
http://magnet66.mihanblog.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر